Privacy

Verklaring gegevensbescherming

 

Algemeen

Kalsbeek Advocaten B.V. respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens ons kantoor verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Kalsbeek Advocaten B.V. verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Uw persoonsgegevens worden gedeeld met de Stichting Beheer Derdengelden Kalsbeek Advocaten voor zover dat noodzakelijk is voor een correct beheer van derdengelden.

Doel verwerking persoonsgegevens

Kalsbeek Advocaten B.V. verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

  • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van overeenkomsten en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
  • het innen van declaraties;
  • advisering, bemiddeling en verwijzing;
  • het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
  • marketing- en communicatie-activiteiten;
  • werving en selectie (sollicitatie).

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Kalsbeek Advocaten B.V. verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van vorenstaande doeleinden of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

naam, adresgegevens, telefoon- en faxnummers, emailadressen, geslacht, geboorteplaats en -datum, bankgegevens, gegevens omtrent inkomen en vermogen.

Afhankelijk van de vraag waar onze werkzaamheden en/of dienstverlening inhoudelijk op zien, hebben wij wellicht ook aanvullende persoonsgegevens nodig.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt ons kantoor omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Kalsbeek Advocaten B.V. verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

  • wettelijke verplichting;
  • uitvoering van een overeenkomst;
  • verkregen toestemming van betrokkene(n);
  • gerechtvaardigd belang.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kalsbeek Advocaten B.V. deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van ons kantoor, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan ons kantoor persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van ons kantoor uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door ons kantoor ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging persoonsgegevens

Ons kantoor hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval ons kantoor gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal ons kantoor in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Ons kantoor bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

De door ons kantoor behandelde dossiers zullen na sluiting daarvan gedurende 7 jaren worden bewaard, waarna deze worden vernietigd. Grossen worden maximaal 20 jaren na sluiting van een dossier bewaard.

In geval een betrokkene op eigen initiatief een contact- of aanmeldformulier invult, een e-mailbericht of een melding stuurt dan wel ons advocatenkantoor telefonisch benadert met een eenmalige vraag om informatie, zullen de persoonsgegevens na 6 maanden worden vernietigd, tenzij met betrokkene andersluidende afspraken worden gemaakt.

Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Graag willen wij u als betrokkene zo veel als mogelijk tegemoet komen deze rechten te kunnen inroepen. Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen waarbij ons kantoor aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan het adres dat is vermeld in het slot van deze Verklaring.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Ons kantoor neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Cookies

Teneinde het gebruiksgemak van de website van ons kantoor te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website van ons kantoor op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

De website van ons kantoor maakt gebruik van cookies door middel van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van ons kantoor geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Ons kantoor verwerkt die informatie niet.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Aanpassing privacy statement

Ons kantoor heeft het recht de inhoud van deze Verklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van deze Verklaring worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website www.kbka.eu.

Vragen en contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze Verklaring kunt u contact opnemen met:

Kalsbeek Advocaten B.V.
Postbus 3039
6202 NA Maastricht
info@kbka.eu

Laat een terugbelverzoek achter

Als u hier uw gegevens achterlaat, bellen wij u terug.

kbka / Privacy © 2024
design by gosidesign gosidesign
bel kbka