Algemene voorwaarden Kalsbeek Advocaten

1. Kalsbeek Advocaten is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die zich de beoefening van de advocatuur ten doel stelt.

Opdracht en algemene voorwaarden

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die zijn verstrekt aan en alle werkzaamheden die worden verricht door of namens Kalsbeek Advocaten en alle daarmee samenhangende rechtsbetrekkingen. Deze algemene voorwaarden strekken mede ten behoeve van het bestuur van Kalsbeek Advocaten, alle huidige en vroegere advocaten en medewerkers van Kalsbeek Advocaten en alle personen die door Kalsbeek Advocaten bij de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld.

3. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Kalsbeek Advocaten. Dat geldt ook indien het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. Artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en artikel 7:407 lid 2 BW, dat hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, zijn niet van toepassing.

Uitvoering van de opdracht

4.  Kalsbeek Advocaten zal bij de uitvoering van aan haar verstrekte opdrachten de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen en zal zich gedragen overeenkomstig de geldende regelgeving, waaronder de Gedragsregels voor Advocaten en de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten. Kalsbeek Advocaten heeft ten opzichte van haar cliënten een inspanningsverplichting en staat er niet voor in dat het beoogde resultaat wordt bereikt.

5. De uitvoering van een aan Kalsbeek Advocaten verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan door Kalsbeek Advocaten verstrekte adviezen en door Kalsbeek Advocaten verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

6. Kalsbeek Advocaten is bevoegd bij de uitvoering van opdrachten derden in te schakelen, waaronder procesgemachtigden en deurwaarders en, na overleg met de cliënt, deskundigen en externe adviseurs.

Beëindiging

7. Cliënten kunnen hun opdracht aan Kalsbeek Advocaten te allen tijde beëindigen. Kalsbeek Advocaten kan een opdracht slechts beëindigen indien de voortzetting van de behandeling van de zaak op redelijke gronden niet langer van haar kan worden verlangd, indien sprake is van conflicterende belangen, of indien de opdrachtgever een betalingsachterstand heeft. Beëindiging van een opdracht door de cliënt of door Kalsbeek Advocaten heeft geen gevolgen voor de verschuldigdheid van de vergoeding voor de door Kalsbeek Advocaten verrichte werkzaamheden en de door haar gemaakte kosten.

Tarief en betaling

8. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen wordt de vergoeding voor de door Kalsbeek Advocaten verrichte werkzaamheden vastgesteld op basis van gewerkte uren maal de door Kalsbeek Advocaten gehanteerde uurtarieven. Deze uurtarieven zullen desgewenst aan de cliënt worden medegedeeld. In bijzondere gevallen kan, in overleg met de cliënt, een hoger uurtarief worden toegepast. De voornoemde tarieven zijn exclusief BTW en verschotten. Over deze tarieven is een opslag van 5% verschuldigd ter vergoeding van kantoorkosten, zoals porti en telefoon- en kopieerkosten. Kalsbeek Advocaten is bevoegd haar tarieven van tijd tot tijd binnen redelijke grenzen te verhogen. Verhoging zal op zijn vroegst kunnen plaatsvinden zes maanden nadat de opdracht is verstrekt.

9. Verschotten, zoals griffierechten, deurwaarderskosten, leges, kosten van deskundigen en externe adviseurs en, in bijzondere gevallen, reis- en verblijfkosten zijn voor rekening van de cliënt. Reis- en wachttijden worden in rekening gebracht tegen het geldende uurtarief.

10. De werkzaamheden worden in de regel maandelijks aan de cliënt in rekening gebracht. De betaling van declaraties van Kalsbeek Advocaten dient plaats te vinden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Bij gebreke van tijdige betaling is Kalsbeek Advocaten zonder ingebrekestelling of sommatie gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen. Indien een cliënt een declaratie niet tijdig voldoet, is Kalsbeek Advocaten bevoegd haar werkzaamheden op te schorten of de opdracht te beëindigen en komen alle in redelijkheid door haar gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de cliënt.

11. Kalsbeek Advocaten is te allen tijde bevoegd een depot tot zekerheid voor de betaling van haar declaraties van de cliënt te verlangen en is bevoegd de aanvang, dan wel verdere behandeling van een zaak van de betaling van het depot afhankelijk te stellen.

Aansprakelijkheidsbeperking

12. Iedere aansprakelijkheid van Kalsbeek Advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd onder de door Kalsbeek Advocaten afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het bedrag van het onder die verzekering geldende eigen risico. Indien om wat voor reden dan ook geen verzekeringsuitkering onder deze verzekering mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van Kalsbeek Advocaten beperkt tot het door Kalsbeek Advocaten, in het kalenderjaar waarin de schade zich heeft voorgedaan, in de desbetreffende zaak aan de cliënt gedeclareerde honorarium, tot een maximum van € 50.000,00. Kalsbeek Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van bij de uitvoering van een opdracht ingeschakelde derden en is gerechtigd namens de cliënt aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van door haar ingeschakelde derden te aanvaarden. Advocaten en medewerkers van Kalsbeek Advocaten zijn in geen geval persoonlijk aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van een opdracht.

13. Alle aanspraken tot schadevergoeding jegens Kalsbeek Advocaten vervallen indien deze niet binnen één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijze bekend kon zijn met het bestaan van deze aanspraken bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.

Diverse onderwerpen

14. Op alle rechtsbetrekkingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing. Geschillen met betrekking tot een aan Kalsbeek Advocaten verstrekte opdracht of door Kalsbeek Advocaten verrichte werkzaamheden zullen worden beslecht door de Rechtbank Limburg, die bij uitsluiting bevoegd zal zijn. Indien Kalsbeek Advocaten als eisende partij optreedt, is zij, niettegenstaande het voorgaande, bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde buitenlandse rechter.

15. Deze voorwaarden zijn in de Nederlandse, de Engelse en de Duitse taal beschikbaar. In geval van geschil over de inhoud of de strekking van deze algemene voorwaarden is alleen de Nederlandse tekst bindend.


Opslaan en afdrukken

U kunt bovenstaande algemene voorwaarden hier downloaden, opslaan en afdrukken.

 

kbka / Algemene voorwaarden © 2024
design by gosidesign gosidesign
bel kbka